ufakick

ผลบอล วันที่ 27 ก.ย. 2565

อีเอฟแอลลีกทู อีเอฟแอลลีกทู

27 ก.ย.
01:45 ?
?
0.5

World - Friendly International World - Friendly International

27 ก.ย.
FT 1
0
18:00 ?
?
1
18:45 ?
?
18:55 ?
?
0.5
19:00 ?
?
CANCL 0
0
19:00 ?
?
1.5
20:00 ?
?
0
21:00 ?
?
21:30 ?
?
22:00 ?
?
0.5
22:30 ?
?
23:00 ?
?
0.5
23:00 ?
?
1
00:00 ?
?
00:00 ?
?
0.5
01:00 ?
?
2
01:00 ?
?
1
01:00 ?
?
0.5
01:00 ?
?
1.5
01:00 ?
?
0/0.5
01:30 ?
?
2.5
02:00 ?
?
0.5
02:00 ?
?
0.5
02:00 ?
?
1

World - Club Friendlies 4 World - Club Friendlies 4

27 ก.ย.
01:00 ?
?